Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.manyhugs.eu

Sklep internetowy ManyHugs jest serwisem działającym pod adresem www.manyhugs.eu.

Prowadzony jest przez firmę NOEL Paweł Wojdak z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 68/121 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7292595882.

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 I.Definicje

 1. Sprzedawca – oznacza firmę Noel Paweł Wojdak która jest właścicielem sklepu www.manyhugs.eu.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta w usług serwisu drogą elektroniczną.
 3. Konsument – osoba fizyczna ( art. 221 kodeksu cywilnego) zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.manyhugs.eu. W mniejszym regulaminie pojęcie Konsument będzie zamiennie stosowane z pojęciem Klient.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.manyhugs.eu
 5. Towary oznaczają wszystkie dostępne materiały umieszone na stronie www.manyhugs.eu
 6. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Konsumenta, który w sposób dobrowolny zmierza do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży – umowa cywilno prawna na mocy, której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność towaru i wydać mu rzecz. Konsument zobowiązuje się za tę rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę towaru/towarów.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów jak również danych do wysyłki

II. Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w polskiej walucie ( PLN) i zawierają podatek o towarów i usług VAT.
 2. Ceny dostaw zależą od rodzaju dostawy. Konsument świadomie podejmuje decyzję o wyborze formy dostawy.
 3. Ceny towarów znajdujących się na stronie sklepu nie zawierają kosztów dostawy.
 4. W przypadku gdy towary są w różnych wariantach ( rodzaj zestawu ) wtedy ceny mogą się różnić w zależności od wskazanego wariantu.
 5. Dodając do koszyka towar/towary klient dokonuje wyboru formy płatności jaki i rodzaju dostawy. Podsumowanie koszyka sumuje wartość zamówienia towarów oraz koszty dostaw.
 6. Sklep www.manyhugs.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 7. Aby ummowa sprzedaży mogła zostać zawarta w sposób prawidłowy, należy:
  • Złożyć zamówienie na stronie sklepu
  • Potwierdzić założone zamówienie
  • Wybrać formę dostawy
  • Opłacić zamówienie
 8. Na adres email kupującego zostanie wysłana informacja o wybranym towarze, formie dostawy, podsumowaniu kosztów oraz o postępach w realizacji zamówień.
 9. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość śledzenia przesyłki oraz mogą podejrzeć historię zamówień.
 10. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie sklepu.  W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie linku (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 11. Sklep  dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów potwierdzenie zakupu w formie elektronicznej.
 12. W chwili dostawy Sklep internetowy www.manyhugs.eu dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 25 dni od zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 13. Przewidywany termin realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni oraz 1-3 dni na dostawę towaru. Czas ten jest szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od  ilości zamówień w sklepie. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z datą zamówienia.

III Formy płatności

 1. Klient mam możliwość dokonywania płatności za towar w sklepie według wyboru
  • Przelew w formie przedpłaty bezpośrednio na konto sklepu
  • Przelewy24 według metod dostępnych w tej opcji
  • PayNow według metod dostępnych w tej opcji
  • Przelew natychmiastowy.

IV Formy dostawy  

 1. Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta według poniższych form wysyłki
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz DLH
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
   • Kurier InPost
   • Paczkomaty InPost

V Koszty dostawy 

 1. Koszty dostawy ponosi Klient zgodnie z cennikiem
  • Kurier DPD – 14,99 zł
  • Kurier DPD – 13,99 zł
  • Kurier InPost – 14,99 zł
  • Paczkomat InPost – 11,99 zł
  • Kurier DPD Pobranie – 20,99 zł 
  • Kurier DPD DHL – 19,99 zł
 2. Koszty standardowe wysyłki dotyczą dostaw na terenie Polski. Możliwa jest wysyłka za granicę po wcześniejszym ustaleniu Klienta ze Sklepem i zaakceptowaniu przez Klienta kosztów.
 3. Ceny dostaw mogą ulec zmianie od cen standardowych opisanych w pkt.1

VI Reklamacje

 1. Reklamacji nie podlegają towary które: naturalnie zużywają się, posiadają wady mechaniczne powstałe podczas użytkowania, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru, niewłaściwego prania/suszenia/prasowania.
 2. Reklamacji nie podlegają towary, które zostały uszkodzone podczas transportu do Konsumenta a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie spowodowane niewłaściwymi ustawieniami monitora, ekranu smartfona/tabletu nie podlegają zwrotowi.
 4. Sklep www.manyhugs.eu nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Sprzedawca może uznać bądź nie reklamację na odległość, w tym celu może prosić Konsumenta o wysłanie zdjęć/filmików reklamowanego towaru/towarów poprzez wiadomość email.
 6. Prowadzenie przez Sklep internetowy www.manyhugs.eu postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
  • prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  • dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia. W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep wynosi 14 dni roboczych.
 8. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta zamówionego produktu od kuriera DPD, przesyłki Paczkomaty In Post lub przesyłki Orlen Paczka, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wartość zakupionego produktu w ciągu 30 dni roboczych od odbioru przesyłki przez Sprzedawcę. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi.

 VII Zwrot towaru i odstąpienie

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:
  • skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego w Załączniku nr 4
  • złożyć inne jednoznaczne oświadczenie pisemne lub w formie elektronicznej np po przez napisanie wiadomości email na adres sklep@manyhugs.eu, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy
 3. Okres odstąpienia, o którym mowa § 8 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 5. Zwrotu płatności Sklep dokonuje na konto Klienta wskazane na formularzu.
 6. Konsument odsyła towar/towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. 
 7. Odsyłane towary winny być w stanie bez widocznych śladów użytkowania, czysty, kompletny, bezwonny ze wszystkimi metkami, wszywkami. 
 8. Zwracany towar należy odesłać na adres wskazany przez Sklep wraz z fakturą oraz informacją o numerze konta bankowego na jakie należy przelać należność.
 9. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku darmowej wysyłki, klient zwracają towar ponosi koszty wysyłki. 
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach:
  • gdy minął termin odstąpienia od umowy z §7 ptk 36. 
  • gdy przedmiot został uszkodzony przez Konsumenta 
  • gdy przedmiot został uszkodzony w takcie transportu a Konsument nie posiada spisanego protokołu uszkodzenia paczki z przewoźnikiem. 
 11. Sklep ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Wtedy na życzenie Klienta dokonuje zwrotu środków na podany przez Klienta numer konta bankowego bez względu na wcześniejszą formę płatności. 
  • zwrot następuje w ciągu 14 dni od momentu wskazania przez Klienta nr konta bankowego. 

 VIII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma NOEL Paweł Wojdak z siedzibą w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7292595882. 
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie zakładania Konta Klienta.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Klient może dokonać czynności, o których mowa powyżej po zalogowaniu się na Konto Klienta, na stronie „Panel klienta”.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.
 5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo takie nie przysługuje przedsiębiorcom robiącym zakupy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym w przypadku gdy kupujący zażąda wystawienia faktury VAT na firmę, zwroty nie będą przyjmowane. 
 6. Sklep korzysta z zewnętrznych aplikacji do poprawy komunikacji z klientem.

 

IX Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Promocje na wybrane artykuły nie łączą się ze sobą. 
 6. Produkty przecenione (Black Week, Black Weekend, Cyber Monday, promocje okolicznościowe) nie podlegają innym rabatom.
 7. Termin realizacji zamówień waha się od 1-4 dni roboczych i może ulec zmianie.
 8. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 9. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 10. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 11. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 12. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 13. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 14. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.