Regulamin

                Regulamin sklepu internetowego

www.manyhugs.eu

Sklep internetowy ManyHugs jest serwisem działającym pod adresem www.manyhugs.eu.

Prowadzony jest przez firmę NOEL Paweł Wojdak z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 68/121 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7292595882.

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 I.Definicje

 1. Sprzedawca – oznacza firmę Noel Paweł Wojdak z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 68/121 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7292595882, która jest właścicielem sklepu www.manyhugs.eu.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta w usług serwisu drogą elektroniczną.
 3. Konsument – osoba fizyczna (art. 221 kodeksu cywilnego) zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W niniejszym regulaminie pojęcie Konsument będzie zamiennie stosowane z pojęciem Klient.
 1. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.manyhugs.eu.
 3. Towary oznaczają wszystkie dostępne produkty umieszczone na stronie www.manyhugs.eu
 4. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Konsumenta, który w sposób dobrowolny zmierza do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży – umowa cywilno prawna na mocy, której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność towaru i wydać mu rzecz. Konsument zobowiązuje się za tę rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę towaru/towarów.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów jak również danych do wysyłki

 

II. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod numerem telefonu +48 798 714 412 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz pod adresem e-mail sklep@manyhugs.eu . Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci T-mobile.

 

III. Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w polskiej walucie (PLN) i zawierają podatek o towarów i usług VAT.
 2. Ceny dostaw zależą od rodzaju dostawy. Konsument świadomie podejmuje decyzję o wyborze formy dostawy.
 3. Ceny towarów znajdujących się na stronie sklepu nie zawierają kosztów dostawy.
 4. W przypadku gdy towary są w różnych wariantach ( rodzaj zestawu ) wtedy ceny mogą się różnić w zależności od wskazanego wariantu.
 5. Dodając do koszyka towar/towary klient dokonuje wyboru formy płatności jaki i rodzaju dostawy. Podsumowanie koszyka sumuje wartość zamówienia towarów oraz koszty dostaw.
 6. Sklep www.manyhugs.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 7. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta w sposób prawidłowy, należy:
  • Złożyć zamówienie na stronie sklepu
  • Potwierdzić założone zamówienie
  • Wybrać formę dostawy
  • Opłacić zamówienie
 8. Na adres email kupującego zostanie wysłana informacja o wybranym towarze, formie dostawy, podsumowaniu kosztów oraz o postępach w realizacji zamówień.
 9. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość śledzenia przesyłki oraz mogą podejrzeć historię zamówień.
 10. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie sklepu.  W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie linku (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 11. Sklep dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów, potwierdzenie zakupu w formie elektronicznej.
 12. W chwili dostawy Sklep internetowy www.manyhugs.eu dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 25 dni od zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 13. Przewidywany termin realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni oraz 1-3 dni na dostawę towaru. Czas ten jest szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od  ilości zamówień w sklepie. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z datą zamówienia.

IV. Formy płatności

 1. Klient ma możliwość dokonywania płatności za towar w sklepie według wyboru:
  • Przelew w formie przedpłaty bezpośrednio na konto sklepu
  • Przelewy24 według metod dostępnych w tej opcji
  • PayNow według metod dostępnych w tej opcji
  • Przelew natychmiastowy.
  • PayPo płatności odroczone

V. Formy dostawy  

 1. Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta według poniższych form wysyłki:
  • Za pośrednictwem Orlen Paczka
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
   • Kurier InPost
   • Paczkomaty InPost

VI. Koszty dostawy 

 1. Koszty dostawy ponosi Klient zgodnie z cennikiem
  • Orlen Paczka – 8,99 zł
  • Kurier InPost – 14,99 zł
  • Paczkomat InPost – 11,99 zł

 

 1. Koszty standardowe wysyłki dotyczą dostaw na terenie Polski. Możliwa jest wysyłka za granicę po wcześniejszym ustaleniu Klienta ze Sklepem i zaakceptowaniu przez Klienta kosztów.
 2. Ceny dostaw mogą ulec zmianie od cen standardowych opisanych w pkt.1

VII. Reklamacje

 1. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru zgodnego z umową.
 2. Towar jest zgody z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

– opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

– przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 

– nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

– występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o zawarciu umowy.

– być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

– być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt.3 , jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt.3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Reklamacji nie podlegają towary które: naturalnie zużywają się, posiadają wady mechaniczne powstałe podczas użytkowania, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru, niewłaściwego mycia/ konserwacji/prania/suszenia/prasowania.
 3. Reklamacji nie podlegają towary, które zostały uszkodzone podczas transportu do Konsumenta a uszkodzenie podczas transportu nie zostało zgłoszone Sprzedawcy natychmiast po ich stwierdzeniu przez Konsumenta.
 4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie spowodowane niewłaściwymi ustawieniami monitora, ekranu smartfona/tabletu nie podlegają zwrotowi.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 

– Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 10 powyżej;

 

– Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 12 do 13 powyżej;

 

– brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

 

– brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od pkt. 9 do 12 powyżej;

 

– z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 2. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 3. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
 4. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną lub niezgodnego z umową, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym odsyła otrzymany towar na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie i może żądać zwrotu należności za niego oraz zwrotu udokumentowanych i adekwatnych kosztów wysyłki. Alternatywnie, Sprzedawca może zaproponować Klientowi przesłanie zdjęć produktu. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na taki sposób rozpatrzenia reklamacji, reklamacja jest rozpatrywana bez potrzeby odsyłania towaru przez Klienta, chyba że po analizie zdjęć ujawni się potrzeba szczegółowej analizy uszkodzeń lub braku zgodności towaru z umową.
 5. Reklamacja może zostać złożona:

– mailem na adres sklep@manyhugs.eu

– pisemnie na adres: al. Solidarności 68/121 00-240 Warszawa

– poprzez wysłanie uzupełnionego formularza znajdującego się w załączeniu do niniejszego Regulaminu,

– telefonicznie pod numerem 798 714 412,

– wysyłając wiadomość poprzez messengera.

 1. W treści zgłoszenia przesłanego drogą elektroniczną należy umieścić numer zamówienia oraz zdjęcie reklamowanego produktu.
 2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 3. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne:

– wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny

– wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Sklep Many Hugs nie przyjmuje żadnych zwrotów i innych przesyłek przesyłanych za pobraniem.
 2. Sklep Many Hugs nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. w sytuacji, kiedy Klient stosował nieodpowiednie dla produktu środki konserwacji/ metody czyszczenia/ użytkował produkt niezgodnie z przeznaczeniem).
 3. Sklep Many Hugs jako sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.
 4. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta zamówionego produktu od kuriera DPD, przesyłki Paczkomaty In Post lub przesyłki Orlen Paczka, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wartość zakupionego produktu w ciągu 30 dni roboczych od odbioru przesyłki przez Sprzedawcę. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi.

 

 VIII. Zwrot towaru i odstąpienie

 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 30 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Aby złożyć oświadczenie Konsument może:

– skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1 )

-złożyć inne jednoznaczne oświadczenie pisemne lub w formie elektronicznej np po przez napisanie wiadomości email na adres sklep@manyhugs.eu, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy

 1. Okres odstąpienia od umowy, o którym mowa § VIII ust. 1, jest dotrzymany, jeżeli Konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. Odsyłane towary winny być w stanie bez widocznych śladów użytkowania, czyste, kompletne, bezwonne, ze wszystkimi metkami, wszywkami. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.
 3. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 5. Zwrotu płatności Sklep dokonuje na konto Klienta wskazane na formularzu odstąpienia od umowy.
 6. Zwracany towar należy odesłać na adres wskazany przez Sklep wraz z fakturą oraz informacją o numerze konta bankowego na jakie należy przelać należność.
 7. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku skorzystania z darmowej wysyłki, Konsument zwracający towar ponosi koszty odesłania towaru. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: Sandora Petofiego 6/9, 01-917 Warszawa.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach:
  • gdy minął termin odstąpienia od umowy z §VIII p 1. 
  • gdy przedmiot został uszkodzony przez Konsumenta 
  • gdy przedmiot został uszkodzony w trakcie transportu a Konsument nie posiada spisanego protokołu uszkodzenia paczki z przewoźnikiem. 
 10. Sklep ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Wtedy na życzenie Klienta dokonuje zwrotu środków na podany przez Klienta numer konta bankowego bez względu na wcześniejszą formę płatności.
  • zwrot następuje w ciągu 14 dni od momentu wskazania przez Klienta nr konta bankowego. 
 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma NOEL Paweł Wojdak z siedzibą w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7292595882. 
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie zakładania Konta Klienta.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Klient może dokonać czynności, o których mowa powyżej po zalogowaniu się na Konto Klienta, na stronie „Panel klienta”.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.
 5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo takie nie przysługuje przedsiębiorcom robiącym zakupy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym w przypadku, gdy Kupujący zażąda wystawienia faktury VAT na firmę, zwroty nie będą przyjmowane. 
 6. Sklep korzysta z zewnętrznych aplikacji do poprawy komunikacji z Klientem.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji – Klient korzystający z usług sklepu www.manyhugs.eu ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.
 2. Dostarczenie wiadomości e-mail – Sklep www.manyhugs.eu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 3. Zasady wystawiania opinii o produktach – Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
  • Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  • Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
  • Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  • Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  • Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep www.manyhugs.eu zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta drogą e-mail lub pisemną z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Promocje na wybrane artykuły nie łączą się ze sobą. 
 5. Produkty przecenione (Black Week, Black Weekend, Cyber Monday, promocje okolicznościowe) nie podlegają innym rabatom.
 6. Termin realizacji zamówień waha się od 1-4 dni roboczych i może ulec zmianie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy- Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez witrynę www.manyhugs.eu w dedykowanej sekcji witryny Regulamin.